top of page

Privacyreglement B.S.V. de Zuidvogels

 

Dit is de privacyverklaring van BSV De Zuidvogels, gevestigd te Huizen, Postbus 147, 1270 AC, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 40516971, hierna te noemen: `de Vereniging`.

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@bsvzuidvogels.nl  

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel hierboven treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Voor verstrekking van persoonsgegevens aan de KNBSB maken de ledenadministrateur en de wedstrijdsecretarissen gebruik van Sportlink.

Voor het innen van contributie maakt de penningmeester gebruik van ClubCollect. Daarvoor delen wij met hen uw naam, e-mailadres, woonadres, bankgegevens, telefoonnummer en het te voltooien betaalbedrag.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Voor de beveiliging van onze geautomatiseerde ledenadministratie baseren wij ons op de maatregelen die door Sportlink (een door de KNBSB verplichte organisatie) zijn en/of worden genomen. ClubCollect verwerkt de persoonsgegevens geheel in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679.13-14).

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Vermelding van persoonsgegevens op onze website en Facebookpagina

Op onze website kunnen van elk competitieteam ook de namen van onze spelers en speelsters en de daarbij behorende foto’s worden gepubliceerd. Daarnaast zullen er regelmatig korte artikelen (zoals wedstrijdverslagen) met daarbij behorende foto’s worden geplaatst. Deze artikelen en foto’s worden ook gepubliceerd op onze Facebook-pagina.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u via bcc-modus per e-mail en via de websites te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:  dhr. P.D.R.M. IJntema

E-mail:                  privacy@bsvzuidvogels.nl

Telefoonnummer:    06-55921988

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Laatste wijziging: Juli 2022

Doel

Welke gegevens

 • Administratie

 • Communicatie

 • Contributie

 • Voornaam

 • Achternaam

 • Geslacht

 • Adres

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankgegevens

 • Betaalgegevens

Grondslag

Uitvoering van de overeenkomst om lid te worden en aangesloten te worden bij de KNBSB

Bewaartermijn

Ontvangers

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna. Alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

 • Voorzitter

 • Secretaris

 • Penningmeester

 • Ledenadministrateur

 • Wedstrijdsecretarissen

 • KNBSB

 • ClubCollect

bottom of page